നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

google news
imd

കോഴിക്കോട് :  ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ  സംഘടനയായ  നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ   പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വനിതകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ മോണ്ടിസോറി അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എൻ സി ഡി സി യിൽ പാർട്ട്ടൈം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും സംഘടന ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.  

വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഇതുപോലുള്ള നൂതന ആശയങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളും  സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9846808283 വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് http://www.ncdconline.org

Tags