×

ഓഹരി വിപണി ഇന്ന് 12/ 02/ 2024 12 :00 pm

google news
.

Company Name      Last Price    Prev Close    Change    % Gain  

 Wipro                        509.70            490.45         19.25        3.92    

HCL Tech                  1,683.95         1,630.60      53.35        3.27    

Apollo Hospital        6,602.10         6,437.35      164.75      2.56    

Divis Labs                3,736.55         3,652.30       84.25       2.31    

Dr Reddys Labs       6,283.15         6,155.85       127.30    2.07    

LTIMindtree              5,533.             5,453.30        80.40      1.47    

Infosys                     1,688.0            1,669.35        19.25      1.15

തയ്യാറാക്കിയത്     

സജു പി ചാക്കോ 

ph :9847927988