ശശികലയ്ക്ക് ജാമ്യം; സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നും ശശികല