പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനര്‍ഥി മീരാകുമാര്‍