×

കാർഷിക വൃദ്ധിയിൽ കൃഷി വകുപ്പുമായി കൈകോർത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾ

google news
,juuu

കോയമ്പത്തൂർ : ഗ്രാമീണ പ്രവർത്തി പരിചയ മേളയുടെ ഭാഗമായി അമൃത കാർഷിക കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരവധി പരിപാടികൾ കൊണ്ടമ്പട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികളും കൃഷിവകുപ്പും ചേർന്ന് കർഷകർക്ക് ക്ലാസ്സ് നടത്തി.കൂൺ കൃഷിയുടെ സാധ്യതകളും അത് ചെയ്യുന്ന രീതിയും കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.ഏറെ മുടക്കുമുതലില്ലാതെ തന്നെ നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിളയാണ് കൂണ്.

രുചിയുടെ കാര്യത്തില് മുന്പന്തിയിലുള്ള കൂണിന്റെ പോഷകഗുണങ്ങളും ഔഷധഗുണങ്ങളും അവയെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

ഈ വിളയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണമോ വളമോ നൽകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കൃഷി ചെയ്യാൻ മണ്ണ് പോലും ആവശ്യമില്ലെന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുതകൂടിയാണ്.  

Read more......

അമൃത കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികൾ കർഷകർക്കായി വിത്ത് പ്രൈമിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ പരിചയപ്പെടുത്തി

കൂൺ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാം?

അക്വേറിയം മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയാലോ....

കർഷകർകായുള്ള ഗവണ്മെന്റ് സഹായങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് കാർഷികവിദ്യാർത്ഥികൾ

പരിപാലനം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുടക്കമില്ലാതെ കോഴിമുട്ട ഗ്യാരണ്ടി

സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന വൈക്കോൽ, അറക്കപ്പൊടി എന്നിവമാധ്യമമാക്കികൃഷിഫലപ്രദമായിപോഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് ആയിരങ്ങള് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സംരംഭമാണ് കൂൺ കൃഷി.

അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ആയ സുന്ദര രാജൻ, അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് സുപ്പീറിന്റെന്റ ഷെൽവ രാജ്, കോളേജ് ഡീൻ ഡോ : സുധീഷ് മണലിൽ എന്നിവർ ആണ് പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.